Secret White House Tapes

40–123

About this recording

40–123
  • President Richard M. Nixon
  • White House operator
June 15, 1973
Secret White House Tapes |

40–123

More Richard M. Nixon Recordings

View all Richard M. Nixon tapes
943-001b
audio icon
41–1
audio icon
943-001a
audio icon
447–1
audio icon
944–1
audio icon
447–10
audio icon
944–10
audio icon
943–10
audio icon
943–11
audio icon
447–11
audio icon