Secret White House Tapes

18–105

About this recording

18–105
  • President Richard M. Nixon
  • White House operator
January 18, 1972
Secret White House Tapes |

18–105

More Richard M. Nixon Recordings

View all Richard M. Nixon tapes
651–1
audio icon
651–10
audio icon
19–10
audio icon
651–11
audio icon
19–11
audio icon
651–12
audio icon
19–12
audio icon
651–13
audio icon
19–13
audio icon
19–14
audio icon