Secret White House Tapes

31–151

About this recording

31–151
  • President Richard M. Nixon
  • White House operator
October 20, 1972
Secret White House Tapes |

31–151

More Richard M. Nixon Recordings

View all Richard M. Nixon tapes
223–10
audio icon
223–11
audio icon
223–12
audio icon
223–13
audio icon
223–14
audio icon
151–2
audio icon
151–3
audio icon
151–4
audio icon
151–5
audio icon
223–6
audio icon